Kysymys

Lisenssi ja vakuutus

Miksi ihmeessä painonnostolisenssi on niin arvokas, etenkin vakuutuksen kanssa?

Kysyjän nimi/nimimerkki: Töpseliturpa

Vastaus

Lisenssiin liittyvä urheiluvakuutus on varma ja edullinen keino turvata urheilijalle äkillisen tapaturman aiheuttama tutkimus ja hoito. Vakuuttamiseen liittyy yhä yllättävän paljon harhaluuloja ja epäselvyyttä. Suomen suurimman urheiluvakuuttajan Pohjolan järjestöyhteyksiä hoitavat markkinointipäälliköt Ari Koski ja Juuso Marno selventävät urheiluvakuuttamisen kiemuroita:

1. Onko jokaisen seuraan liittyvän pakko ottaa urheiluvakuutus?

Lajiliitot saavat päättää itsenäisesti, onko vakuutus pakollinen vai vapaaehtoinen, mutta käytännössä useimmat edellyttävät vakuutuksen ottamista osana lisenssimaksua. Lisenssi toimii useimmissa lajiliitoissa kilpailulupana, mutta kilpailutoiminnan ohella vakuutus kattaa myös lajille ominaisen harjoittelun.

2. Kattaako yhden lisenssin vakuutus kaikki lajit?

Ei kata, vaan jokaista harrastamaasi lajia varten on otettava eri vakuutus. Lajikohtainen vakuuttaminen on oikeudenmukaisin tapa vakuuttaa, sillä urheilulajit ovat riskeiltään hyvin erilaisia ja useita lajeja harrastavat altistuvat useammin tapaturmille kuin vain yhtä lajia harrastavat.

3. Mitä etuja lisenssiin liittyvään Sporttiturvaan sisältyy?

Vakuutusehdot vaihtelevat jonkin verran lajeittain, mutta pääsääntöisesti vakuutus korvaa tällä hetkellä kilpailussa tai lajiin liittyvässä harjoittelussa äkillisesti sattuneen tapaturman tutkimuksen ja hoidon 8 500 euroon ja haittakorvauksen 30 000 euroon sekä tapaturmaisesta kuolemasta kertakorvauksena 8 500 euroa. Myös leireillä sattuneet urheilutapaturmat korvataan, mutta ei leirillä vapaa-aikana sattuneita havereita. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa samoin edellytyksin kuin Suomessa.

4. Missä vammat kannattaa hoidattaa?

Pohjolalla on valtakunnallisesti kattava verkosto sopimushoitolaitoksia, joissa toimii Suomen parhaita urheilulääkäreitä. Nämä sairaalat ja lääkärikeskukset tarjoavat asiantuntevan tutkimuksen ja hoidon nopeasti ja luotettavasti. Pohjola on sopinut hoitolaitosten kanssa asianmukaisista hoitoprosesseista ja laskutuksesta.

Vammat kannattaa hoidattaa sopimushoitolaitoksessa pikaisesti myös oman vakuutusturvansa varmistamiseksi. Suosittelemme, että seurojen valmentajilla ja huoltajilla on aina käsillä lähimmän sopimushoitolaitoksen yhteystiedot äkillisen tapaturman varalta. Ajantasainen lista Pohjolan kumppaneista on kotisivullamme www.pohjola.fi/urheilu.

5. Mikä maksusitoumus on ja mitä se koskee?

Hoitolaitosten yhteistyösopimus Pohjolan kanssa merkitsee käytännössä sitä, että Sporttiturva- ja muiden yksityistapaturmavahinkojen osalta Pohjola myötää maksusitoumuksia vain sopimuskumppaneilleen. Maksusitoumus eli suoralaskutuslupa koskee kuitenkin vain isoja tutkimus- ja toimenpidekustannuksia, kuten esimerkiksi MRI-tutkimuksia sekä leikkaus- ja tähystystoimenpiteitä.

Jatkossakin asiakas maksaa ensin pienet kulut, kuten poliklinikkamaksut, itse myös sopimushoitolaitoksissa. Vastaanotolle kannattaa ottaa mukaan Kela-kortti, koska monet hoitolaitokset vähentävät Kela-osuuden jo kassalla maksettaessa. Tämä nopeuttaa huomattavasti korvausten maksamista.

Jos hoitolaitos ei pysty vähentämään Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuskorvausta suoraan, asiakkaan on ensin itse haettava korvaukset Kelasta ja toimitettava asiakirjat Pohjolaan vasta tämän jälkeen.

Omavastuullisissa vakuutusvaihtoehdoissa hoitokuluja korvataan vain omavastuun ylittävältä osalta. Omavastuu vähennetään kerran kutakin tapaturmaa kohden.

6. Korvataanko Sporttiturvasta kaikki urheiluvammat?

Vain tapaturmat korvataan, joten esimerkiksi väärästä tai liiallisesta harjoittelusta syntyneet rasitusvammat jäävät korvauksen ulkopuolelle. Kuitenkin kaikista urheiluvammojen korvaushakemuksista yli 98 % hyväksytään. Korvauksen saaminen edellyttää aina kirjallisen vahinkoilmoituksen tekemistä. Vahinkoilmoituksen voi tehdä myös netissä, Pohjolan kotisivuilla.

7. Miksi fysikaalista hoitoa ei korvata?

Tietyissä vakuutusvaihtoehdoissa fysikaalista hoitoa korvataan edelleen leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeen. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten ja nuorten vakuutukset.

8. Kuinka kauan korvauskäsittely ja korvauksen saaminen kestävät?

Käsittelyaika vaihtelee ruuhkien mukaan. Mitä huolellisemmin vahinkoilmoitus on tehty ja Kela-osuudet hoidettu jo hoitolaitoksessa, sitä nopeammin korvaukset saadaan maksuun.

9. Onko lisenssiin liittyvä vakuutus kaikille samanhintainen ja kuka maksusta päättää?

Lisenssimaksusta päättää lajiliitto ja sen vakuutusosasta Pohjola yhdessä lajiliiton kanssa. Vakuutuksen osuuden oman lajin lisenssimaksusta voi tarkistaa tuoteselosteesta. Vakuutusmaksut vaihtelevat noin eurosta useampaan sataan euroon.

Hintaan vaikuttavat muun muassa lajin riskialttius, harrastajan ikä ja sukupuoli. Näin varmistetaan, että jokainen harrastajaryhmä vastaa vain omista korvausmenoistaan, eivätkä esimerkiksi lapset joudu vaativampaa ja tiiviimpää harjoittelu- ja ottelurytmiä noudattavien aikuisten vakuutusmenojen maksajiksi.

10. Onko urheiluvakuuttaminen hyvä bisnes?

Vakuuttamisessa etsitään aina järkevää tasapainoa riskinhallintaan sekä vakuutettujen että vakuutusyhtiön näkökulmasta. Urheilussa riskien pienentäminen koskettaa hyvin konkreettisesti yksittäisiä urheilijoita, joukkueita ja koko lajiliittoa. Jokainen loukkaantuminen on turha, aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja hidastaa urheilijan kehittymistä sekä pahimmillaan haittaa koko joukkueen menestymistä.

Urheiluvakuuttaminen ei ole suoranaisesti taloudellisesti tuottavaa liiketoimintaa, vaan se koetaan tärkeäksi muiden arvojen ja välillisten hyötyjen ansiosta. Koemme työn urheiluseurojen ja nuorten parissa monella tavalla arvokkaaksi.

Mielestämme vakuutusyhtiön kannattaa kannustaa suomalaisia terveellisiä elämäntapoja korostavan liikunnan pariin jo pienestä pitäen, jotta myöhemmin vältyttäisiin sairauksilta ja tapaturmilta. Nuorelle urheiluseura tarjoaa mielekästä tekemistä vapaa-aikaan, mikä vähentää osaltaan usein vakuutusyhtiön korvattavaksi jäävän ilkivallan kustannuksia. Tietenkin toivomme, että hyvä kokemus Sporttiturvasta kannustaa nuoria hankkimaan muutkin vakuutuksensa aikanaan Pohjolasta.

11. Miten vakuutusmaksuun voi vaikuttaa?

Yksittäisestä tai yhden seuran vakuutusmaksusta ei voida erikseen neuvotella, vaan lajiliiton ja vakuutusyhtiön välinen sopimus koskee kaikkia. Kuitenkin lajikohtainen korvausmenojen hillitseminen pienentää pitkällä aikavälillä myös vakuutusmaksua, joten jokaisen kannattaa tehdä voitavansa turhien loukkaantumisten välttämiseksi. Se onnistuu yhteisillä pelisäännöillä: huolehditaan verryttelystä ja lihashuollosta, kunnioitetaan vastustajia ja sääntöjä sekä tapaturman sattuessa hyödynnetään Pohjolan sopimuskumppaneiden asiantuntemusta.

12. Onko urheilu vaarallista?

Ei. Tapaturmia sattuu lopulta vain harvoin, mutta urheiluvammojen hoidattaminen on kallista. Jokainen urheilija voi vaikuttaa harrastuksensa turvallisuuteen huolehtimalla itsestään ja asianmukaisista varusteista. Valmentajien työtä on varmistaa harjoittelun ja harjoittelupaikan turvallisuus sekä opastaa tapaturmia ehkäisevään harjoitteluun junnuista alkaen.

Sporttiturva eli lisenssin yhteydessä myytävä urheiluvakuutus on ylivoimaisesti suosituin keino vakuuttaa seurojen jäsenet äkillisten urheilutapaturmien varalta. Vakuutus maksaa edullisimmillaan vain muutaman euron urheilijaa kohti, mutta takaa sopimushoitopaikoissa korkeatasoisen ja asiantuntevan tutkimuksen ja hoidon nopeasti.

Lajiliiton sporttiturva on kattava vakuutus, mutta tarjoamme myös urheilijan perusturvaa täydentäviä vakuutuksia eri kohderyhmille ja eri tilanteisiin. Näitä ovat muun muassa erilaiset matkavakuutukset, vapaa-ajan tapaturmavakuutukset ja arvokkaiden urheiluvälineiden vakuutukset. Omaa vakuutusturvaansa voi selvitellä Pohjolan konttoreissa ja kotisivuillamme.

Lue lisää lisenssimaksuun sidotusta Pohjolan sporttiturvasta, urheilu- ja välinevakuuttamisesta sekä urheiluvakuuttamisen ehdoista www.pohjola.fi/urheilu. Yhteystieto-linkin kautta voit hakea Pohjolan hoitolaitoskumppaneita paikkakunnan nimen mukaan.

Jos kuitenkin sattuu…
…ensiapuohjeita tapaturman varalle

1. Varmista, että ohjatuissa harjoitus- ja kilpailutilanteissa on paikalla ensiaputaitoisia henkilöitä.

2. Suhtaudu vakavasti lievältäkin vaikuttavaan haveriin.

3. Ohjaa urheilija sivuun ja aseta vammautunut paikka välittömästi lepoon.

4. Välitön ensiapu on 3K:ta - kylmä, kompressisidos ja kohoasento. Kylmähoitoa annetaan kerrallaan vain 20 minuuttia, mutta tarvittaessa hoito voidaan toistaa.

5. Huolehdi urheilijan ohjaamisesta jatkohoitoon seuran tai pelipaikkakunnan sopimuslääkäriasemalle. Pohjolan sopimushoitolaitokset kätevästi netistä: www.pohjola.fi/urheilu.

6. Valmentaja: keskustele sekä hoitavan lääkärin tai fysioterapeutin että nuoren urheilijan huoltajan kanssa hoito- ja kuntoutusohjeista sekä harjoituksiin paluusta.

TOIMINTAOHJEET VAHINKOTILANTEESSA

Olemme rakentaneet urheilijoiden tarpeisiin laadukkaan ja kattavan sairaanhoitoverkoston. Päätavoitteemme on yhdessä kumppaneidemme kanssa auttaa sinut laadukkaaseen hoitoon ja mahdollistaa nopea paranemisesi sekä hoitaa koko korvausprosessi sujuvasti ja asiantuntevasti.

Käytännössä yhteistyö tarkoittaa sitä, että Pohjola myöntää vahingoissa maksusitoumuksia vain sopimuskumppaneille. Maksusitoumus eli suoralaskutuslupa koskee ainoastaan isoja tutkimus- ja toimenpidekustannuksia.

1. Hoitolaitosyhteistyökumppanimme löydät osoitteesta www.pohjola.fi/urheilu (hoitolaitoskumppanit)

2. Täytä Urheiluvahinkoilmoitus osoitteessa www.pohjola.fi tai ilmoita vahingosta puhelimitse numerossa 0303 0303 (arkisin klo 8­–18).

3. Ota Kela-kortti mukaan hoitolaitokseen mennessäsi. Useimmat hoitolaitokset hakevat sairausvakuutuksen osuuden Kelasta puolestasi. Tällöin Pohjolalle tehtävän korvaushakemuksen liitteeksi riittävät kopiot alkuperäisistä kuiteista. Jos hoitolaitos ei ole hakenut sairausvakuutuksen osuutta Kelasta, sinun tulee hakea se Kelalta ennen kuin teet korvaushakemuksen Pohjolalle.

Asiantuntija: Hanna Keränen

Aihealueen kysymykset


ArkistohakuTarkennettu haku

Uusimmat kysymykset

Katso kaikki kysymykset